කාබනික රසායනියේ මූලික සංකල්ප (Basic concepts of organic Chemistry) AMILAGuru Master Class

Freedom of Learning. Learn anywhere any time!

1. කාබනික සංයෝග යනු මොනවා ද?

කාබනිකක සංයෝග අර්ථ දැක්වීම සඳහා සරල උත්සහයන් පිළිබඳ ව පැහැදිලි කර දෙයි.

Lessons

Select the lesson

1. කාබනික සංයෝග යනු මොනවා ද?

කාබනිකක සංයෝග අර්ථ දැක්වීම සඳහා සරල උත්සහයන් පිළිබඳ ව පැහැදිලි කර දෙයි.

2. කාබනික සංයෝග විශාල සංඛ්‍යාවක් පැවතීමට හේතු

කාබනික සංයෝග මිලියන ගණනයක් පැවතීමට හේතු වශයෙන් සරල අදහස් කිහිපියක් පැහැදිලි කර දෙයි.

3. කාබනික සංයෝග වර්ගීකරණය

කාබනික සංයෝග ඇලිෆැටික සංයෝග සහ ඇරෝමැටික සංයෝග ලෙස වර්ගීකරණය කරන ආකාරය පැහැදිලි කර දෙයි.

4. කාබනික සංයෝගයක ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය

කාබනික සංයෝගයක ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය යනු කුමක් දැයි පැහැදිලි කර දීම, කාබනික සංයෝගවල ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ ප්‍රමුඛතා අනුපිළිවෙළ, කාබනික සංයෝගවල ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ සඳහා යෙදෙන උපසර්ග සහ ප්‍රත්‍ය හඳුන්වා දීම සිදු කෙරේ. කාබනික සංයෝගවල ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ ලැයිස්තුව : <a href="https://amilaguru.com/masterclasslessons/files/Functional grops list uSFR]7HdeDTs.pdf" target="_blank">Download</a>

5. සදෘශ ශ්‍රේණි

සදෘශ ශ්‍රේණි පිළිබඳ ව සහ සදෘශ ශ්‍රේණිවල ලක්ෂණ පැහැදිලි කර දෙයි

6. කාබනික සංයෝගයක ආදේශ කාණ්ඩය

කාබනික සංයෝගයක ආදේශ කාණ්ඩය යනු කුමක් දැ යි හඳුන්වා දී ආදේශ කාණ්ඩ සඳහා භාවිත වන උපසර්ග හඳුන්වා දෙයි.

7. කාබන් පරමාණු ගණනය අදාළ නාම

කාබන් දාමයක ඇති කාබන් පරමාණු ගණනය අදාළ නාම ඉදිරිපත් කරයි.

8. ඇලිෆැටික අචක්‍රීය කාබනික සංයෝගවල IUPAC නාමකරණය

ඇලිෆැටික අචක්‍රීය කාබනික සංයෝගවල IUPAC නාමකරණයේ පියවර, ඇලිෆැටික අචක්‍රීය කාබනික සංයෝගවල IUPAC නාමයක අඩංගු කොටස් සහ ඇලිෆැටික අචක්‍රීය කාබනික සංයෝගයක ප්‍රධාන කාබන් දාමය තෝරා ගන්නා ආකාරය පැහැදිලි කර දෙයි.

9. ඇලිෆැටික අචක්‍රීය කාබනික සංයෝගවල IUPAC නාමකරණයේ දී සැලකිය යුතු කරුණු

ඇලිෆැටික අචක්‍රීය කාබනික සංයෝගවල IUPAC නාමකරණයයේ දී ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ කිහිපයක් ඇති විට නාමකරණය කරන ආකාරය සහ කාබන් දාම සංක්ෂිප්තයෙන් දක්වා ඇති විට නාමකරණය කරන ආකාරය පැහැදිලි කර දෙයි.

10. IUPAC නාමය දුන් විට සංයෝගයේ ව්‍යුහය ඇඳීම

කාබනික සංයෝගයක IUPAC නාමය දුන් විට සංයෝගයේ ව්‍යුහය පියවරෙන් පියවර අඳින ආකාරය පැහැදිලි කර දෙයි

11. කාබනික සංයෝගවල සාමාන්‍ය නාම

බහුල ව හමුවන කාබනික සංයෝගවල සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරික නාම හඳුන්වා දෙයි.

12. සමාවයවික

සමාවයවිකතාව යනු කුමක් දැ යි පැහැදිලි කර දී සමාවයවික වර්ග පිළිබඳ පැහැදිලි කර දෙයි.

13. පාරත්‍රිමාන සමාවයවික

පාරත්‍රිමාන සමාවයවික හඳුන්වාදීම, cis-trans සමාවයවික හඳුන්වාදීම සහ පාරත්‍රිමාන සමාවයවික අඳින ආකාරය පැහැදිලි කර දෙයි.

14. ප්‍රතිරූප අවයව සමාවයවික

ප්‍රතිරූප අවයව සමාවයවික හඳුන්වා දීම, ප්‍රකා්‍ශ සක්‍රීයතාව සහ ප්‍රකාශ සමාවයවික ගැන පැහැදිලි කර දීම, රැසිමික මිශ්‍රණ සහ ප්‍රතිරූප අවයව සමාවයවික ඇඳ පෙන්වීම පැහැදිලි කර දෙයි.

15. කාබනික ප්‍රතික්‍රියාවල යාන්ත්‍රණ

කාබනික ප්‍රතික්‍රියාවක යාන්ත්‍රණය සරල ව පැහැදිලි කර උපස්ථරය සහ ප්‍රතිකාරක යනු මොනවා දැ යි පැහැදිලි කර දෙයි.

16. ප්‍රතිත්‍රියාවේ ආරම්භය අනුව ප්‍රතික්‍රියා වර්ග කිරීම

ප්‍රතිත්‍රියාවේ ආරම්භය අනුව කාබනික ප්‍රතික්‍රියා ඉලෙක්ට්‍රෝෆිලික ප්‍රතික්‍රියා, නියුක්ලියෝෆිලික ප්‍රතික්‍රියා සහ මුක්ත ඛණ්ඩ ප්‍රතික්‍රියා ලෙස වර්ග කරන ආකාරය පැහැදිලි කර දීම සහ ඉලෙක්ට්‍රෝෆයිල, නියුක්ලියෝෆයිල ලෙස ප්‍රතිකාරක වර්ග කරන ආකාරය පැහැදිලි කර දීම සිදු කෙරේ

17. උපස්ථරයේ සිදු වන වෙනස අනුව ප්‍රතික්‍රියා වර්ග කිරීම

උපස්ථරයේ සිදු වන වෙනස අනුව ආදේශ ප්‍රතික්‍රියා, ආකලන ප්‍රතික්‍රියා, ඉවත්වීමේ ප්‍රතික්‍රියා සහ ප්‍රතිසංවිධාන ප්‍රතික්‍රියා ලෙස වර්ග කරන ආකාරය පැහැදිලි කර දෙයි.

18. බන්ධන සෑදීම සහ බන්ධන විඝටනය නිරූපණය

සහ-සංයුජ බන්ධන විඝටනය වන ආකාරය සහ සහ-සංයුජ බන්ධන සෑදෙන ආකාරය සංකේතාත්මක ව නිරුපණය කරන ආකාරය පැහැදිලි කර දෙයි

19. ප්‍රේරණ ආචරණය

ප්‍රේරණ ආචරණය යනු කුමක් දැයි පැහැදිලි කර දීමෙන් පසු +I ප්‍රේරණ ආචරණ ඇති කරන කාණ්ඩ සහ -I ප්‍රේරණ ආචරණ ඇති කරන කාණ්ඩ හඳුන්වා දීම සිදු කෙරේ.

20. සම්ප්‍රයුක්තතා ආචරණය

සම්ප්‍රයුක්තතා ආචරණය යනු කුමක් දැයි පැහැදිලි කර දීමෙන් පසු සම්ප්‍රයුක්තතා ශක්තිය යනු කුමක් දැ යි පැහැදිලි කර දෙයි.