ඔක්සිකරණය සහ ඔක්සිහරණය (Oxidation & reduction) AMILAGuru Master Class

Freedom of Learning. Learn anywhere any time!

1. ඔක්සිකරණ අංකය යනු කුමක් ද?

ඔක්සිකරණ අංකය යන සංකල්පය හඳුන්වා දීම, නිශ්චිත ඔක්සිකරණ අංක ඇති අවස්ථා ප්‍රමුඛතාව අනුව හඳුන්වා දීම සහ සංයෝගයක හෝ අයනයක හෝ සමස්ථ ඔක්සිකරණ අංකය සඳහා වන සමීකරණය හඳ්‍රන්වා දීම සිදු කෙරේ.

Lessons

Select the lesson

1. ඔක්සිකරණ අංකය යනු කුමක් ද?

ඔක්සිකරණ අංකය යන සංකල්පය හඳුන්වා දීම, නිශ්චිත ඔක්සිකරණ අංක ඇති අවස්ථා ප්‍රමුඛතාව අනුව හඳුන්වා දීම සහ සංයෝගයක හෝ අයනයක හෝ සමස්ථ ඔක්සිකරණ අංකය සඳහා වන සමීකරණය හඳ්‍රන්වා දීම සිදු කෙරේ.

2. සංයෝගයක හෝ අයනයක හෝ ඇති පරමාණුවක ඔක්සිකරණ අංකය නිර්ණය කිරීම

නිශ්චිත ඔක්සිකරණ අංක ඇති අවස්ථා අනුපිළිවෙළ සහ සංයෝගයක හෝ අයනයක හේා සමස්ථ ඔක්සිකරණ අංකය සඳහා වන සමීකරණය භාවිතයෙන් පරමාණුවක ඔක්සිකරණ අංකය නිර්ණය කිරීම

3. ව්‍යුහයෙන් ඔක්සිකරණ අංකය නිර්ණය කිරීම

විද්‍යුත් ඍණතාව, ව්‍යුහය පදනම් කර ගෙන ඔක්සිකරණ අංකය නිර්ණය කිරීමේ මූලධර්මය

4. මූලද්‍රව්‍යයක ඉහළ ම ඔක්සිකරණ අංකය

යම්කිසි මූලද්‍රව්‍යයක ඉහළ ම ඔක්සිකරණ අංකය නිර්ණය කිරීම, ඉහළ ම ඔක්සිකරණ අංකය නිර්ණය කිරීමේ විශේෂ අවස්ථා සහ ඉහළ ම ඔක්සිකරණ අංකය නිර්ණය කිරීම සඳහා උදාහරණ

5. මූලද්‍රව්‍යයක පහළ ම ඔක්සිකරණ අංකය

යම්කිසි මූලද්‍රව්‍යයක පහළ ම ඔක්සිකරණ අංකය නිර්ණය කිරීම සහ පහළ ම ඔක්සිකරණ අංකය නිර්ණය කිරීම සඳහා උදාහරණ

6. ප්‍රතික්‍රියා වර්ග

ඔක්සිකරණ ප්‍රතික්‍රියා, ඔක්සිහරණ ප්‍රතික්‍රියා සහ ද්විධාකරණ ප්‍රතික්‍රියා

7. අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා තුලිත කිරීම

ඔක්සිකරණ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා සහ ඔක්සිහරණ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා තුලිත කිරීමේ මූලධර්මය සහ උදාහරණ

8. ඔක්සිකරණ-ඔක්සිහරණ සමස්ථ ප්‍රතික්‍රියා තුලිත කිරීම

අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා තුලිත කිරීමෙන් ඔක්සිකරණ-ඔක්සිහරණ සමස්ථ ප්‍රතික්‍රියා තුලිත කරන ආකාරය පැහැදිලි කර දෙයි.

9. ඔක්සිකාරක සහ ඔක්සිහාරක

ඔක්සිකාරකයක් යනු කුමක් ද? ඔක්සිහාරකයක් යනු කුමක් ද? ඔක්සිකාරක සඳහා උදාහරණ සහ ඔක්සිහාරක සඳහා උදාහරණ පැහැදිලි කර දෙයි.

10. විද්‍යාගාරයේ බහුල ව භාවිත වන ඔක්සිකාරක

විද්‍යාගාරයේ බහුල ව භාවිත වන ඔක්සිකාරක හඳුන්වා දීම සහ අදාළ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා හඳුන්වා දීම

11. විද්‍යාගාරයේ බහුල ව භාවිත වන ඔක්සිහාරක

විද්‍යාගාරයේ බහුල ව භාවිත වන ඔක්සිරක හඳුන්වා දීම සහ අදාළ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා හඳුන්වා දීම

12. හයිඩ්‍රිජන් පෙරොක්සයිඩි

හයිඩ්‍රිජන් පෙරොක්සයිඩිවල ඔක්සිකරණය සහ ඔක්සිහරණ

13. උදාසින මාධ්‍යයේ දී සිදුවන ඔක්සිකරණ-ඔක්සිහරණ ප්‍රතික්‍රියා තුලිත කිරීම

උදාසීන මධයයක් යනු කුමක් දැ යි හඳුන්වා දීම සහ උදාසීන මාධ්‍ය සඳහා අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා තුලිත කිරීම