අම්ල වැසි සදහා ජලයෙන් ලබෙන H3O+ සාන්ද්‍රණය බලපෑම් නො කරන්නේ මන් ද?

There is an answers for this question. But you can write another answer.

Amila

2017-07-19 AT 22:23:11

සාමාන්‍යයෙන් pH අගය 4 හෝ ඊට වඩා අඩු අගයක් ගන්නා වැසි ජලය, අම්ල වැසි ලෙස හැඳින් වේ. ඒ අනුව අම්ල වැසි ජලයේ H3O+ සාන්ද්‍රණය 10-4 mol dm-3 හෝ ඊට වඩා වැඩි අගයයක් ගනියි. සංශුද්ධ ජලයේ H3O+ සාන්ද්‍රණය 10-7 mol dm-3 පමණ වන බව ඔබ දැන සිටිය යුතු ය. ඒ අනුව ජලයෙන් ලැබෙන H3O+ අම්ල වැසි සඳහා හේතු නො වේ

Please login before submitting an answer.