භාරමිතික ක්‍රම මගින් ප්‍රමාණාත්මක විශ්ලේෂණය සිදු කරන විට MgCO3 අවක්ෂේපයක් ලෙස ලබා ගැනීම සුදුසු ද?

There is an answers for this question. But you can write another answer.

Amila

2017-07-19 AT 21:20:46

  1. ද්‍රාවණයක Mg2+ අයන ඇති අවස්ථාවක එම අයන ප්‍රමාණය නිර්ණය කිරීම සඳහා Mg(OH)2 වශයෙන් හෝ MgCO3 වශයෙන් හෝ Mg2+ අයන අවක්ෂේප කළ හැකි ය. එවැනි අවස්ථාවක වියෝජන උෂ්ණත්වය අඩු Mg(OH)2 වශයෙන් අවක්ෂේප කර සම්පූර්ණයෙන් වියෝජනය වන ලෙස රත් කොට ස්කන්ධය මැනීම සිදු කළ හැකි ය.
  2. ද්‍රාවණයක CO32- අයන ඇති අවස්ථාවක එම අයන ප්‍රමාණය නිර්ණය කිරීම සඳහා MgCO3 වශයෙන් හෝ CaCO3 වශයෙන් හෝ SrCO3 වශයෙන් හෝ BaCO3 වශයෙන් හෝ CO32- අයන අවක්ෂේප කළ හැකි ය. එවැනි අවස්ථාවක වියෝජන උෂ්ණත්වය වැඩි BaCO3 වශයෙන් අවක්ෂේප කර සම්පූර්ණයෙන් වියළා ස්කන්ධය මැනීම සිදු කළ හැකි ය.
  3. ද්‍රාවණයක CO32- අයන සහ SO42- ඇති අවස්ථාවක එම අයන ප්‍රමාණය නිර්ණය කිරීම සඳහා පළමුවෙන් MgCO3 වශයෙන් CO32- අයන අවක්ෂේප කළ හැකි ය. ඉන් පසු අවක්ෂේපය පෙරා ඉවත් කර එම අවක්ෂේපය වියළිමෙන් MgCO3 ස්කන්ධය මැනීම සිදු කළ හැකි ය. එවිට MgCO3 වියෝජනය වැලැක්වීමට අනවශ්‍ය ලෙස රත් කිරීමෙන් වැලකිය යුතු ය.

Please login before submitting an answer.