ආන්තරික මුලද්‍රව්‍ය හොද තාප සන්නායක වේ ද? එසේ වන්නේ නම් එයට හේතුව කුමක් දැ යි පැහැදිලි කර දෙන්න.

There is an answers for this question. But you can write another answer.

Amila

2017-07-15 AT 22:01:33

d-ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍යවල මුල් අයනීකරණ ශක්තීන් අඩු අගයයන් ගන්නා නිසා එම ලෝහ පරමාණුවල බාහිර ම ශක්ති මට්ටමේ s ඉලෙක්ට්‍රෝනවලට අමතර ව පෙර ශක්ති මට්ටමේ d ඉලෙක්ට්‍රෝන ද ඉලෙක්ට්‍රෝන ජලාශයට මුදා හරියි. d-ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍යයක ඉලෙක්ට්‍රෝන ජලාශයේ ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රමාණය ඉහළ ය. d-ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍යයක ඉලෙක්ට්‍රෝන ජලාශයේ වැඩි ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රමාණයක් ඇති නිසා ඉලෙක්ට්‍රෝන හරහා ශක්තිය සම්ප්‍රේෂණය වීමෙන් තාපය සන්නයනය කිරීමේ හැකියාව ඉහළ ය.

Please login before submitting an answer.