එසේ නම් ද්විපරමාණුක අණුවක් සෑදීමට නම් අදාළ මූලද්‍රව්‍යයේ පරමාණුවක වියුග්ම ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක්වත් පැවතිය යුතු ය.">

A/L 2000 MCQ 05

Grade 12 - 3rd Term Test Papers
Grade 12 - 3rd Term Test Papers
පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍ර - 12 ශ්‍රේණිය තුන් වන වාර පරීක්ෂණය
Cash on Delivery (COD) Available!