ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය (Solubility Product)

AMILAGuru Master Classes

Freedom of Learning. Learn anywhere any time!

cover image of ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය (Solubility Product)
Description
ජලයේ මඳ වශයෙන් ද්‍රාව්‍ය ප්‍රබල විද්‍යුත් විච්ඡේද්‍ය සංයෝග ජලයේ දියවීමෙන් සමතුලිතතාවක් නිර්මාණය කරයි. මේ සමතුලිතතාවට අදාළ විකාශිත සමතුලිතතා නියතය, ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. මේ Master Class එකෙන් ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය පිළිබඳව ද ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතයේ යෙදීම් පිළිබඳ ව ද ඉගෙන ගැනීමට ලැබෙනු ඇත.
Content
  • ජලයේ මඳ වශයෙන් ද්‍රාව්‍ය ප්‍රබල විද්‍යුත් විච්ඡේද්‍ය සංයෝග
  • ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය
  • පොදු අයන ආචරණය
  • අයනික ගුණිතය
  • අවක්ෂේප ඇති වීම
  • Ca(OH)2හි ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය පරීක්ෂණාත්මක ව නිර්ණය කිරීම
  • අවක්ෂේප ඇති වීම පාලනය කිරීම
1. විද්‍යුත් විච්ඡේද්‍යය
cover of විද්‍යුත් විච්ඡේද්‍යය

සංයෝග, විද්‍යුත් විච්ඡේද්‍ය සංයෝග සහ විද්‍යුත් අවිච්ඡේද්‍ය සංයෝග ලෙස වර්ග කළ හැකි බව පැහැදිලි කර දෙියි. ඉන්පසු විද්‍යුත් විච්ඡේද්‍ය සංයෝග, ප්‍රබල විද්‍යුත් විච්ඡේද්‍ය සංයෝග සහ දුබල විද්‍යුත් විච්ඡේද්‍ය සංයෝග ලෙස වර්ග කළ හැකි බව සඳහන කර උදාහරණ සඳහන් කරයි.

Start Learning