කාබනික රසායනියේ මූලික සංකල්ප (Basic concepts of organic Chemistry)

AMILAGuru Master Classes

Freedom of Learning. Learn anywhere any time!

cover image of කාබනික රසායනියේ මූලික සංකල්ප (Basic concepts of organic Chemistry)
Description

කාබනික සංයෝග මිලියන ගණනක් පවතින නිසා කාබනික සංයෝග පිළිබඳ ව අධ්‍යයනය වෙනම විෂය ක්ෂේත්‍රයක් වශයෙන් වර්ධනයෙන් වී පවතියි. මෙම Master class එකෙන් කාබනික රසායනය වඩා ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කිරීමට අවශ්‍ය සිද්ධාන්ත සහ සංකල්ප පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දීම සිදු කෙරේ.

Content
 • කාබනික සංයෝග යනු මොනවා ද?
 • කාබනික සංයෝගයක ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය
 • කාබනික සංයෝගවල IUPAC නාමකරණය
 • සමාවයවිකතාව
 • ව්‍යුහ සමාවයවික
 • ත්‍රිමාන සමාවයවික
 • කාබනික ප්‍රතික්‍රියා වර්ගීකරණය
 • ප්‍රේරණ ආචරණය
 • සම්ප්‍රයුක්තතා ආචරණය
1. කාබනික සංයෝග යනු මොනවා ද?
cover of කාබනික සංයෝග යනු මොනවා ද?

කාබනික රසායනය ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න කලින් අපි දැන ගෙන ඉන්න ඕනේ කාබනික සංයෝග කියන්නේ මොනව ද කියලා. මේ වීඩියෝවෙන් අපි ඒ ගැන ඉගෙන ගන්නවා. කාබන් තියෙන හැම සංයෝගයක් ම කාබනික සංයෝග වෙන්නේ නැහැ.
පාඩමේ අන්තර්ගතය :

 • කාබනික සංයෝග යනු මොනවා ද?
 • ෆෙඩ්‍රික් ව්‍යුලර් Friedrich Wöhler
 • වර්තමානයේ දී කාබනික සංයෝග හඳුනා ගන්නා ආකාරය
 • කාබනික සංයෝග වැදගත් වෙන්නේ ඇයි ?
 • කාබනික සංයෝග භාවිත වන අවස්ථාවලට උදාහරණ

Start Learning