ඔක්සිකරණය සහ ඔක්සිහරණය (Oxidation & reduction)

AMILAGuru Master Classes

Freedom of Learning. Learn anywhere any time!

cover image of ඔක්සිකරණය සහ ඔක්සිහරණය (Oxidation & reduction)
Description

රසායනික ප්‍රතික්‍රියා තුලිත කරන අවස්ථාවේ දී අපි සෝදිසි ක්‍රමය භාවිතයෙන් රසායනික සමීකරණ තුලිත කළ අතර අම්ල-භෂ්ම ප්‍රතික්‍රියා තුලිත කිරීම සඳහා ඊට අනුරූප සිද්ධාන්තයක් අපි භාවිතයට ගත්තෙමු. එහෙත් අපට හමුවන බහුතරයක් රසායනික සමීකරණ තුලිත කිරීමට එම ක්‍රම යොදා ගැනීම අපහසුයි. ඊට හේතුව රසායන විද්‍යාවේ දී හමුවන බහුතරයක් ප්‍රතික්‍රියා ඔක්සිකරණ-ඔක්සිහරණ ප්‍රතික්‍රියා වීමයි. ඒ නිසා ඔක්සිකරණ-ඔක්සිහරණ ප්‍රතික්‍රියා තුලිත කිරීම විශේෂයෙන් ප්‍රගුණ කරන්නේ නැතිව රසායන විද්‍යාව ගැඹුරට අධ්‍යයනය කිරීම අපහසුයි'

ඔක්සිකරණ-ඔක්සිහරණ ප්‍රතික්‍රියා තුලිත කිරීම සදහා අපිට ඔක්සිකරණ අංක නිර්ණය කළ යුතු ය. ඔක්සිකරණ අංක නිර්ණය කිරීමට දැන සිටීමේ වැදගත් ප්‍රහෝජන ගණනාවක් තිබේ

 1. ඔක්සිකරණ-ඔක්සිහරණ ප්‍රතික්‍රියා තුලිත කිරීම
 2. පරමාණු අතර පවතින බන්ධනවල අයනික ස්වභාවය / සහ-සංයුජ ස්වභාවය සංසන්දනය කිරී
 3. යම් සංයෝගයක ගති ලක්ෂණ පිළිබඳ අවබෝධ කර ගැනිමට (උදාහරණයක් ලෙස ආම්ලික ස්වභාවය)
 4. විද්‍යුත් රසායනික ප්‍රතික්‍රියා අවබෝධ කර ගැනීම සහ ඒ ආශ්‍රිත ගණනය කිරීම් සිදු කිරීම
Content
 • ඔක්සිකරණ අංකය
 • ඔක්සිකරණ අංක නිර්ණය කිරීමේ නීති
 • උපරිම ඔක්සිකරණ අංකය නිර්ණය කිරීම
 • අවම ඔක්සිකරණ අංකය නිර්ණය කිරීම
 • ඔක්සිකාරක
 • ඔක්සිහාරක
 • ඔක්සිකරණ-ඔක්සිහරණ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා තුලිත කිරීම
 • ඔක්සිකරණ-ඔක්සිහරණ සමස් ප්‍රතික්‍රියා තුලිත කිරීම
1. ඔක්සිකරණ අංකය යනු කුමක් ද?
cover of ඔක්සිකරණ අංකය යනු කුමක් ද?

ඔක්සිකරණ අංකය යන සංකල්පය හඳුන්වා දීම, නිශ්චිත ඔක්සිකරණ අංක ඇති අවස්ථා ප්‍රමුඛතාව අනුව හඳුන්වා දීම සහ සංයෝගයක හෝ අයනයක හෝ සමස්ථ ඔක්සිකරණ අංකය සඳහා වන සමීකරණය හඳ්‍රන්වා දීම සිදු කෙරේ.

Start Learning