ශක්ති විද්‍යාව (Energetic) Part-I

AMILAGuru Master Classes

Freedom of Learning. Learn anywhere any time!

1. කාර්යය සහ ශක්තිය

කාර්යය යනු කුමක් දැ යි පැහැදිලි කර කාර්යය මනින SI ඒකකය හඳුන්වා දෙයි. ශක්තිය යනු කුමක් දැ යි පැහැදිලි කර දේ.
Lessons
 1. Cover of කාර්යය සහ ශක්තිය 1. කාර්යය සහ ශක්තිය By : Amila Senadeera Duration 08:43 mins
 2. Cover of ශක්ති වර්ග සහ ශක්ති පරිවර්තනය 2. ශක්ති වර්ග සහ ශක්ති පරිවර්තනය By : Amila Senadeera Duration 20:17 mins
 3. Cover of පද්ධතිය සහ පරිසරය 3. පද්ධතිය සහ පරිසරය By : Amila Senadeera Duration 07:25 mins
 4. Cover of පද්ධති වර්ග 4. පද්ධති වර්ග By : Amila Senadeera Duration 14:30 mins
 5. Cover of පද්ධතියක ගුණ 5. පද්ධතියක ගුණ By : Amila Senadeera Duration 13:25 mins
 6. Cover of පද්ධතියක අවස්ථාව 6. පද්ධතියක අවස්ථාව By : Amila Senadeera Duration 06:40 mins
 7. Cover of තාපය සහ තාප විපර්යාස 7. තාපය සහ තාප විපර්යාස By : Amila Senadeera Duration 04:02 mins
 8. Cover of තාප දායක ක්‍රියා සහ තාප අවශෝෂක ක්‍රියා 8. තාප දායක ක්‍රියා සහ තාප අවශෝෂක ක්‍රියා By : Amila Senadeera Duration 09:06 mins
 9. Cover of තාප ධාරිතාව සහ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව 9. තාප ධාරිතාව සහ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව By : Amila Senadeera Duration 15:31 mins
 10. Cover of ශක්ති සංස්ථිති නියමය 10. ශක්ති සංස්ථිති නියමය By : Amila Senadeera Duration 02:54 mins
 11. Cover of තාප ගති විද්‍යාවේ පළමු වන නියමය 11. තාප ගති විද්‍යාවේ පළමු වන නියමය By : Amila Senadeera Duration 03:43 mins
 12. Cover of නියත පරිමාවේ දී සිදු වන ක්‍රියා 12. නියත පරිමාවේ දී සිදු වන ක්‍රියා By : Amila Senadeera Duration 02:31 mins
 13. Cover of නියත පීඩනයේ දී සිදු වන ක්‍රියා 13. නියත පීඩනයේ දී සිදු වන ක්‍රියා By : Amila Senadeera Duration 02:01 mins
 14. Cover of එන්තැල්පිය සහ එන්තැල්පි විපර්යාසය 14. එන්තැල්පිය සහ එන්තැල්පි විපර්යාසය By : Amila Senadeera Duration 05:56 mins
 15. Cover of සම්මත තත්ත්ව 15. සම්මත තත්ත්ව By : Amila Senadeera Duration 02:51 mins
 16. Cover of ස්ථායි ම බහුරූපි ආකාරය 16. ස්ථායි ම බහුරූපි ආකාරය By : Amila Senadeera Duration 03:17 mins
 17. Cover of තාප රසායනික සමීකරණ 17. තාප රසායනික සමීකරණ By : Amila Senadeera Duration 06:05 mins
 18. Cover of සම්මත එන්තැල්පි විපර්යාසය 18. සම්මත එන්තැල්පි විපර්යාසය By : Amila Senadeera Duration 02:34 mins
 19. Cover of එන්තැල්පි විපර්යාස පරීක්ෂණාත්මක ව නිර්ණය කිරීම 19. එන්තැල්පි විපර්යාස පරීක්ෂණාත්මක ව නිර්ණය කිරීම By : Amila Senadeera Duration 02:46 mins
 20. Cover of සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පි විපර්යාසය 20. සම්මත උත්පාදන එන්තැල්පි විපර්යාසය By : Amila Senadeera Duration 11:00 mins
 21. Cover of සම්මත දහන එන්තැල්පි විපර්යාසය 21. සම්මත දහන එන්තැල්පි විපර්යාසය By : Amila Senadeera Duration 07:03 mins
 22. Cover of එන්තැල්පි විපර්යාස ගණනය කිරීම 22. එන්තැල්පි විපර්යාස ගණනය කිරීම By : Amila Senadeera Duration 02:18 mins
 23. Cover of විජීය ක්‍රමයෙන් එන්තැල්පි විපර්යාස ගණනය කිරීම 23. විජීය ක්‍රමයෙන් එන්තැල්පි විපර්යාස ගණනය කිරීම By : Amila Senadeera Duration 01:45 mins
 24. Cover of හේස්ගේ තාප සමාකලන නියමය 24. හේස්ගේ තාප සමාකලන නියමය By : Amila Senadeera Duration 01:33 mins
 25. Cover of තාප රසායනික චක්‍ර 25. තාප රසායනික චක්‍ර By : Amila Senadeera Duration 04:44 mins
 26. Cover of එන්තැල්පි රූප සටහන් 26. එන්තැල්පි රූප සටහන් By : Amila Senadeera Duration 07:44 mins
 27. Cover of ඉන්ධනයක තාප ජනක අගය 27. ඉන්ධනයක තාප ජනක අගය By : Amila Senadeera Duration 03:51 mins